VISSZAÉLÉS - BEJELENTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjére vonatkozó tájékoztatás

 

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének neve:  Gumi-Profi Team Kft

Székhelye/Címe:  Budapest, 1037 Csillaghegyi út 22.

Adószáma:  10735442-2-41

 

2. A visszaélés-bejelentési eljárás

 

2.1. A bejelentéstétel szabályai

 

A bejelentő a bejelentést megteheti írásban, a visszaélés-bejelentési rendszert működtetőjének alábbi elérhetőségein:

E-mail cím: visszaeles.bejelentes@gumi-profi.hu

Az írásbeli bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről. A visszaigazolás keretében a bejelentő általános tájékoztatást kap az eljárás szabályairól és az adatkezelési szabályokról.

 

2.2. A bejelentésre jogosultak

 

A visszaélés bejelentésére jogosultak a foglalkoztató munkavállalói, volt munkavállalói, alvállalkozói, utóbbiak irányítása alatt álló személyek, illetve a gyakornok és az önkéntes. A bejelentésre jogosultak körét a 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése részletesen meghatározza.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi és kellő alappal feltételezi, hogy a bejelentésben előadott körülmények megfelelnek a valóságnak.  Rosszhiszeműen tett bejelentés esetén a bejelentőt nem illeti meg a bejelentővédelem. 

A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

 

Az írásbeli bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről. A visszaigazolás keretében a bejelentő általános tájékoztatást kap az eljárás szabályairól és az adatkezelési szabályokról.

 

2.2. A bejelentés tárgya

 

A bejelentés tárgya jogellenes, vagy annak feltételezett cselekmény, mulasztás.

A foglalkoztató által megállapított magatartási szabályok megsértése bejelenthető, illetve az EU fentiekben felsorolt iparági szabályozási köreivel kapcsolatos visszaéléseken túlmenően törvény nem határozza meg konkrétan azt, hogy mely tárgykörökben tehető bejelentés.

 

3. A bejelentés kivizsgálása

 

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
- a bejelentő nem azonosítható,
- a bejelentő nem jogosult a bejelentés megtételére,
- ugyanazon bejelentő ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés tett, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak kivizsgálásból eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Erről a bejelentő a társaság honlapján, a bejelentést megelőzőleg is minden tájékoztatást megkap. Elérhető: gumi-profi.hu / Rólunk / Adatvédelem, Visszaélés-bejelentés menüpontokban.

 

4. A kivizsgálás eredménye, intézkedések

 

Amennyiben a bejelentés alapos, - és ennek feltételei fennállnak – a foglalkoztató meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélés(ek) orvoslására.

Amennyiben a bejelentésben foglalt visszaélés miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedés történik a feljelentés megtétele érdekében.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem veti fel bűncselekmény alapos gyanúját, de sérti a foglalkoztató belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a foglalkoztató, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a lefolytatott vizsgálat alapján a bejelentés megalapozatlan, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárás lezárásra kerül.

A bejelentő a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokáról, továbbá a kivizsgálás eredményéről, valamint a foglalkoztató által megtett, illetve tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatást kap.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az a kivizsgálás eredményéről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

 

5. Adatvédelmi tájékoztatás

 

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő személyes adatait bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbítható.

A visszaélés-bejelentési bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes   adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga

gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

 

6. Tájékoztatás a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekről és eljárásokról

 

Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a Panasztörvény szerint kötelesek elintézni.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). A szóbeli panaszt vagy a szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a panaszos vagy a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elintézni.

A Panasztörvény 7. §-a alapján a közérdekű bejelentést az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni.

A védett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott bejelentés megtételekor a visszaélés-bejelentőnek a nevét és a lakcímét kötelezően meg kell adnia, kérhet azonban anonimitást, azaz, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyenek hozzáférhetőek.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

 

Az állami szerveknél belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozni alkalmazotti létszámra tekintet nélkül.

Nem köteles belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására az 50 fő foglalkoztatotti létszám alatti

- állami vagy a helyi önkormányzat tulajdonában, vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet, gazdasági társaság,

- állam, vagy helyi, önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerv.

A 10 000 főnél kevesebb lakosú település helyi önkormányzata sem köteles visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására.

 

Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni:

 1. a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
 2. b) a Gazdasági Versenyhivatal,
 3. c) az Integritás Hatóság,
 4. d) a Közbeszerzési Hatóság,
 5. e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
 6. f) a Magyar Nemzeti Bank,
 7. g) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
 8. h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 9. i) az Országos Atomenergia Hivatal és
 10. j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

A Kormány rendeletével a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alatt álló szervet is kijelölhet elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert egy erre a célra kijelölt, e feladatkörében nem utasítható személy vagy szervezeti egység működtetheti.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet írásban vagy szóban. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A BEJELENTŐ RÉSZÉRE ÍRÁSBELI BEJELENTÉST MEGELŐZŐEN

 

A Foglalkoztató a visszaélés-bejelentési rendszert fenntartó adatkezelőként jár el a bejelentő személyes adatai vonatkozásában, a bejelentő személyes adatait kizárólag az Adatkezelő visszaélés-bejelentési rendszert működtető munkavállalója ismerheti meg a visszaélés-bejelentési eljárásban. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Fenti rendelkezések nem vonatkoznak a rosszhiszemű bejelentésre.

A 2023. évi XXV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 6. § (4) bekezdés rendelkezése szerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. Adatkezelő visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezett foglalkoztató, akinek visszaélés-bejelentési rendszerét erre a célra kijelölt pártatlan személy, vagy szervezeti egység működteti a 2023. évi XXV. törvény, 19. § (1) bekezdés alapján.

A kezelt személyes adatok köre:

- név, (adatkezelési cél: azonosítás)

- lakcím (adatkezelési cél: azonosítás és postai kapcsolattartás),

- e-mail cím. (adatkezelési cél: elektronikus kapcsolattartás)

- a bejelentő jogviszonya (adatkezelési cél: annak megállapítása, hogy a bejelentő jogszerű bejelentés tételére jogosult-e.)

Az adatkezeléssel érintettek köre: a visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentés tett természetes személy, a visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tett jogi személy képviselője.

A személyes adatok megismerésére jogosult: az Adatkezelő visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt pártatlan munkavállalója/szervezeti egysége.

Adatkezelő a bejelentéstől számított 5 évig jogosult a bejelentés alapján rögzített fenti személyes adatkör kezelésére, a bejelentéstől számított 5 évig jogosult kezelni az írásbeli bejelentést.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

 

SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintettnek joga van:

 1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
 2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
 3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 5. az adathordozhatósághoz,
 6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
 7. mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
 8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
 11. Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

Iratkozz fel hírlevelünkre!