ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az összefoglaló tájékoztatást adjon az GUMI-PROFI TEAM Kft., mint adatkezelő által az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján végzett adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységéről és gyakorlatáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt alapelveket, illetve rendelkezéseket adatkezelő – tiszteletben tartva az érintett természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti -, magára nézve kötelezőnek ismeri el.


1. Adatkezelő megnevezése
Jelen tájékoztató a GUMI-PROFI TEAM Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 22., telefon: +36 1 430 6770, e-mail: info@gumi-profi.hu). Adatkezelőnél a Rendelet 37. cikk alapján nem került sor adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére. Adatkezelő továbbá nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Jelen adatvédelmi tájékoztató Adatkezelőnél 2018. május 25. napjától hatályos. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy adatkezelése során megfelel a szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát megváltoztassa, amelyet kellő időben az általa üzemeltetett www.gumiprofi.hu/adatvedelem címen haladéktalanul elérhetővé tesz.


2. Adatkezelés
Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési rendelkezések a hatályos adatvédelemmel összefüggő jogszabályokkal összhangban kerültek megállapításra, ezek többek között:
- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: Rendelet),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
- a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv).
2.1 Ajánlatkérés céljából kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja: abban az esetben, amennyiben Ön az Adatkezelő által honlapján üzemeltetett 3D Konfigurátor funkciót – a gépjárművéhez megfelelő felni és gumiabroncs kiválasztása céljából – használja, úgy lehetősége van az Adatkezelő viszonteladóitól közvetlenül árajánlatot vagy információt kérnie. Ebben az esetben a megfelelő űrlapon adhatja meg a szükséges személyes adatait, annak érdekében, hogy a kiválasztott viszonteladó munkatársasai felvegyél Önnel a kapcsolatot, illetve elküldhessék árajánlatukat. Az Ön által megadott személyes adatai az alábbiak szerint kerülnek kezelésre:
- adatkezelés jogalapja: az Érintett (azaz Ön) hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján;
- kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, valamint adott esetben az Érintett által megadott bármilyen más adat;
- az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel céljának teljesülését követő 30 nap;
- az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő értékesítési és informatikai munkatársai;
- adatfeldolgozó: adatkezelő a 3D Konfigurátor alkalmazás üzemeltetésére, valamint a háttér fizetési és szállítási feladatok biztosítására az ALCAR Hungária Kft.-t (1037 Budapest, Csillaghegyi út 22.), mint az adatkezelőt veszi igényben az adatkezelés során.


3. Adattárolás és -biztonság
Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, valamint az általa igénybe vett tárhely szolgáltató, Ruffnet Zrt. (székhelye: 2724 Újlengyel, Határ u. 12) által üzemeltetett szervergépteremben kerül sor.
Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen
- a jogosulatlan hozzáférés;
- megváltoztatás;
- továbbítás és nyilvánosságra hozatal;
- törlés vagy megsemmisítés;
- valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
- továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


4. Érintetti jogok
Az érintett írásban az adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségein vagy az info@gumi-profi.hu e-mail címen keresztül az alábbi az alábbiak szerinti jogainak gyakorlása végett. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, illetve adott esetben eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.
Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett személyazonosságáról az adatbiztonsági követelmények betartása, valamint az érintetti jogok védelme érdekében. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.


4.1 Az érintett hozzáférési joga
Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni az alábbi adatokat és információkat:
- adatkezelés jogalapját és célját;
- kezelt személyes adatok körét;
- az adatok tárolásának tervezett időtartamát;
- azon adatok forrása, amelyek nem az érintettől származnak;
- Adatkezelő által végzett adattovábbítás esetén, kinek és milyen személyes adatok kerültek továbbításra;
- tájékoztatást kaphat a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására való jogáról.
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja, további adatigénylés esetén jogosult adminisztratív költségén alapuló díj felszámítására. Az elektronikus úton benyújtott a kérelemre adott választ adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.


4.2 A helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (pl.: helyesbítheti megváltozott elérhetőségi adatait, így e-mail címét). Az adatkezelés céljának figyelembe vételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


4.3 Törléshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelő a következő esetekben tagadhatja meg a kezelt személyes adatok törlését: ha személyes adatok még szükségesek abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására Adatkezelőt valamely jogszabály kötelezi, illetve jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges; valamint az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében Adatkezelőnek van más jogalapja a személyes adatok további kezeléséhez. Megtagadás esetében Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve annak pontos okát is.


4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:
- amennyiben vitatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát;
- amennyiben állítása szerint az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- abban az eset, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
- amennyiben tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg az adatkezelő által megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása esetén, Adatkezelő az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Adatkezelő előzetesen tájékoztatja érintettet, amennyiben a korábban korlátozott adatkezelés feloldása kerül.


4.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – ilyen irányú kérésére - tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:
- az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul, és
- az adatkezelés automatizált módon történik.

4.6 A tiltakozáshoz való jog
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak:
- közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából,
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében, kivéve, ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti. Ez alól kivételt képez, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


5. Érintett jogorvoslati lehetősége
Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében panaszával a hatósághoz fordulhat.


5.1 Felügyeleti hatóság
Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ennek érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).


5.2 Bírósági eljárás megindítása
Jogosulatlan adatkezelés esetében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A polgári peres eljárást - a választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, az egyes törvényszékeket, illetve elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉS

Visszaélés-bejelentési rendszer létrehozási, működtetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

(1) Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. 

A 2023. évi XXV. törvény, 26. § (1) bekezdése értelmében belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

  1. a) a bejelentőnek,
  2. b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
  3. c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak. 

(2) A kezelt személyes adatok köre: a bejelentő, a bejelentéssel érintett személy, illetve a bejelentéssel kapcsolatban információval bíró személyek elengedhetetlenül szükséges személyi adatai:

 - név, (adatkezelési cél: azonosítás)

- lakcím (adatkezelési cél: azonosítás és postai kapcsolattartás),

- e-mail cím. (adatkezelési cél: elektronikus kapcsolattartás)

- a bejelentő jogviszonya (adatkezelési cél: annak megállapítása, hogy a bejelentő jogszerű bejelentés tételére jogosult-e.)

 

(3) Az adatkezelés célja a bejelentés kezelése, kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése érdekében intézkedések kezdeményezése.

 

(4) Az adatkezeléssel érintettek köre: a bejelentő, a bejelentéssel érintett személy, illetve a bejelentéssel kapcsolatban információval bíró személyek

 

(5) A személyes adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt pártatlan munkavállalója, a visszaélés-bejelentési rendszer működtetését ellátó pártatlan szervezeti egység kijelölt munkavállalója. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat 

lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. [2023. évi XXV. törvény 27. § (1)]

 

(6) Az Adatkezelő a bejelentéstől számított 5 évig jogosult a bejelentés alapján rögzített fenti személyes adatkör kezelésére, a bejelentéstől számított 5 évig jogosult kezelni a bejelentésről felvett jegyzőkönyvet, vagy a tartós formában rögzített szóbeli bejelentést, illetve az írásbeli bejelentést. Bűncselekmény megalapozott gyanúját képező bejelentés esetén az adatkezelés időtartama az adott bűncselekmény büntethetőségének elévülési ideje. 

 

(7) A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Utóbbi rendelkezések nem vonatkoznak a rosszhiszemű bejelentésre.

Ha a bejelentő nyilvánvalóan rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekményre vagy szabálysértésre utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni. Ha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni. [2023. évi XXV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 6. § (4) bekezdés]

(8) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Iratkozz fel hírlevelünkre!